Witamy na stronie naszej szkoły

Klauzula informacyjna. Dostęp do informacji publicznej.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu z siedzibą w Surażu przy ulicy Szkolnej 1 reprezentowana przez Dyrektora.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora
(ul. Szkolna 1, 18–105 Suraż).
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Wiolettę Krysiewicz.
Z inspektorem ochrony danych może się Pan/Pani skontaktować poprzez e–mail iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w szczególności na podstawie:
 • Art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach, w wypoczynku, żywienia uczniów, odbierania dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej/przedszkola, publikacji wizerunku;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności w związku z: ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw w celu realizacji zadań statusowych w tym dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych m.in. takich, jak: rekrutacja uczniów, monitoring wizyjny, prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
 • Art. 6 ust. 1 lit. d RODO lub art 9 ust 1 lit. c RODO dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, w sytuacjach tego wymagających, a zaistniałych na terenie obiektu, w szczególności, gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. realizacji zadania w interesie publicznym administratora m.in.: w celu publikacji prac oraz osiągnięć ucznia w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gablotach, kronikach oraz raportach i gazetkach szkolnych;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą m.in. w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia ZFŚS;
 • Art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
 • Art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego m.in. w celu realizacji zadań z zakresu BHP oraz medycyny pracy;
 • Art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi m.in: w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii np. COVID–19;
 • Art. 9 ust. 2 lit. j RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych m.in. w celu obowiązków sprawozdawczych np. do GUS.
ODBIOORCY DANYCH Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący, Policja, Sąd, Prokuratura.
Dane będą również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i administracyjną oraz podmiotom realizującym świadczenia na rzecz Administratora (są to tak zwane podmioty przetwarzające). W każdym z tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym.
Dane osobowe udostępnia się także:
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pana/Pani zgody;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po wycofaniu zgody, Administratora będzie nadal przetwarzał informację o wyrażeniu i odwołaniu zgody.
Aby skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw, mogą Państwo złożyć wniosek skierowany do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej/papierowej dostarczając wniosek na adres siedziby Administratora. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Administratora.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00–193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
INFORMACJA ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI W TYM O PROFILOWANIU Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Pana/Pani i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływać.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego oraz realizacji umowy jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wyznaczonego celu. Podanie danych udostępnianych na podstawie zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wyznaczonego celu lecz nie wpłynie na realizację zadań ustawowych realizowanych przez Administratora.

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna SKARGI WNIOSKI
Klauzula informacyjna ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dzisiaj jest:


Zespół Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu

18-105 Suraż, ul. Szkolna 1

tel. (85) 650-31-21

email: zsipowsuraz@suraz.pl

Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu

18-105 Suraż, ul. Bielska 17

tel. (85) 650-31-25

Do góry

Copyright © 2009 Daniel Ryś ----- Ostatnia aktualizacja: