Witamy na stronie naszej szkoły

Klauzula informacyjna. Dostęp do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu z siedzibą w Surażu przy ulicy Szkolnej 1 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu administratora na postawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj.5 lat.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Klauzula informacyjna INFORMACJA PUBLICZNA
Klauzula informacyjna SKARGI WNIOSKI
Klauzula informacyjna ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dzisiaj jest:


Zespół Szkół i Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Surażu

18-105 Suraż, ul. Szkolna 1

tel. (85) 650-31-21

email: zsipowsuraz@wp.pl

Przedszkole Samorządowe Jednooddziałowe w Surażu

18-105 Suraż, ul. Bielska 17

tel. (85) 650-31-25

Do góry

Copyright © 2009 Daniel Ryś ----- Ostatnia aktualizacja: